manufacturers

Wakefield

Được thành lập vào năm 1957, Wakefield Engineering chuyên tạo ra các giải pháp về thermal chất lượng cao và hiệu quả về mặt chi phí cho nhiều thị trường, bao gồm các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và quân sự. Được công nhận là công ty dẫn đầu toàn cầu, Wakefield Engineering đã phát triển cùng với thị trường, đa dạng hóa sang các lĩnh vực mới để đáp ứng tiến bộ công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng của ngành.

Website chính thức: https://wakefieldthermal.com/