TOSHIBA CMOS LOW POWER DUAL SUPPLY BUS SWITCH

Toshiba cung cấp các IC CMOS, low power cho phép việc chuyển đổi mức điện áp logic 1 cách dễ dàng và tốc độ cao.

TOSHIBA CMOS LOW POWER DUAL SUPPLY BUS SWITCH

Trong hầu hết các ứng dụng giao tiếp giữa microcontroller và cellular module hoặc giữa các ứng dụng yêu cầu chuyển đổi điện áp logic tốc độ cao, 2 chiều thì việc sử dụng transistor để chuyển mức logic là không hợp lý và độ ổn định thấp.

Toshiba cung cấp các IC CMOS, low power cho phép việc chuyển đổi mức điện áp logic 1 cách dễ dàng và tốc độ cao.

Có 2 dạng IC thông dụng là chuyển đổi 4 input 4 ouput (4-bit) và 8 input 8 output (8-bit).

o Low Voltage / Low Power 4-Bit Dual Supply Bus Switch TC7QPB9306FK, TC7QPB9307FK, TC7QPB9306FT, TC7QPB9307FT

– Vcca hỗ trợ điện áp từ 1.65 – 5V

– Vccb hỗ trợ điện áp từ 2.3 – 5.5V

– TC7QPB9306FK enable mức cao, package VSSOP14

– TC7QPB9307FK enable mức thấp, package VSSOP14

– TC7QPB9306FT enable mức cao, package TSSOP14

– TC7QPB9307FT enable mức thấp, package TSSOP14

o Low Voltage/Low Power 8-Bit Dual Supply Bus Switch TC7MPB9307FK, TC7MPB9307FT

– Vcca hỗ trợ điện áp từ 1.65 – 5V

– Vccb hỗ trợ điện áp từ 2.3 – 5.5V

– TC7MPB9307FK enable mức thấp, package VSSOP20

– TC7MPB9307FT enable mức thấp, package TSSOP20

Tìm hiểu về CMOS Dual Bus Switch tại:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TC7QPB9307FK.html

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TC7QPB9307FT.html

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TC7MPB9307FK.html

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TC7MPB9307FT.html

#Toshiba

#CMOS_LOW_POWER_DUAL_SUPPLY_BUS_SWITCH

#EPIVietnamTechnologies

#ToshibaDistributorinVietnam